06.07.2017
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 03. априла 2017. године, а поново отворене 06. јула 2017. године, укупан обим тражње износио је 10.307.250.000 динара. Реализовано је 1.010.725 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 10.107.250.000 динара.

 

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 05. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 05. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, остала је непромењена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 04. маја 2017. године.

 

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у јулу 2017. године.