02.08.2017
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 03. априла 2017. године, а поново отворене 02. августа 2017. године, са планираним обимом продаје у износу до 10.000.000.000 динара. 
 
Укупан обим тражње износио је 11.261.900.000 динара. Реализовано је 816.340 комад државних обвезница, укупне номиналне вредности 8.163.400.000 динара, што је у складу са планираним обимом продаје.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,10 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 06. јула 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у августу 2017. године.