31.08.2017
Реотварањем емисије трогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 3. априла 2017. године, а поново отворене 31. августа 2017. године укупан обим тражње износио је 17.248.280.000,00 динара. Реализовано је 1.515.127 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 15.151.270.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. априла 2020. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 5. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,10 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 02. августа 2017. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у септембру 2017. године.