23.10.2017
Реотварањем емисије седмогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јула 2016. године, а поново отворене 23. октобра 2017. године, понуђен обим емисије износио је 19.817.050.000 динара. 

Укупан обим тражње износио је 41.053.550.000 динара. Реализовано је 1.981.705 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 19.817.050.000  динара.
 
Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 21. јула 2023. године. Датум доспећа купона (5,75% годишње) је 21. јул. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.
 
Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,60 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 25. јула 2017. године.

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности и осталих обавеза по основу јавног дуга које доспевају у октобру 2017. године.