23.01.2018
На аукцији петогодишњих државних обвезница Републике Србије, одржаној дана 23. јануара 2018. године, понуђен обим емисије износио је 110.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 28.348.770.000 динара. Реализовано је 933.877 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 9.338.770.000 динара.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 4,30 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2023. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 25. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 2,2 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на последњој аукцији хартија од вредности исте рочности емитованих 20. октобра 2015. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у јануару 2018. године.