19.02.2018
Реотварањем емисије петогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 19. јануара 2018. године, а поново отворене 19. фебруара 2018. године укупан обим тражње износио је 25.575.000,00 евра. Реализовано је 15.775 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 15.775.000,00 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,88 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 23. јануара 2023. године. Датум доспећа купона (2,25% годишње) је 23. јануар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,07 процентних поенa у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 19. јануара 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у фебруару 2018.године.