06.03.2018
Реотварањем емисије десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, емитоване 6. фебруара 2018. године, а поново отворене 6. марта 2018. године, укупан обим тражње износио је 23.282.370.000,00 динара. Реализовано је 2.035.737 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 20.357.370.000,00 динара.

Државнe обвезнице су продате по стопи приноса од 5,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. фебруара 2028. године. Датум доспећа купона (5,875% годишње) је 8. фебруар. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,09 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 20. фебруара 2018. године.

Примање по основу данас емитованих државних хартија од вредности користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у марту 2018. године.