20.03.2018
Дана 20. марта 2018. године је реотворена емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 6. фебруара 2018. године. Укупан обим тражње реотворене емисије износио је 8.360.820.000,00 динара. Реализовано је 836.082 комада државних обвезница, а укупна номинална вредност је износила 8.360.820.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 5,17 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. фебруара 2028. године. Датум доспећа купона (5,875% годишње) је 8. фебруар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,03 процентнa поена, у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 6. марта 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности Републике Србије и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у марту и априлу 2018. године.