20.04.2018
Дана 20. априла 2018. године је извршена емисија трогодишњих државних обвезница Републике Србије деноминованих у еврима. Укупан обим тражње износио је 27.972.000 евра. Реализовано је 26.972 комада државних обвезница, номиналне вредности 26.972.000 евра.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 1,20 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 24. априла 2021. године. Датум доспећа купона (1,25% годишње) је 24. април. Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,04 процентна поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији хартија од вредности исте рочности одржаној 28. марта 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање евро деноминованих обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у априлу 2018. године.