15.05.2018
Дана 15. маја 2018. године је реотворена емисија десетогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 6. фебруара 2018. године. Укупан обим тражње износио је 29.088.870.000,00 динара. Реализовано је 1.450.790 комада државних обвезница, номиналне вредности 14.507.900.000,00 динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 4,90 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 8. фебруара 2028. године. Датум доспећа купона (5,875% годишње) је 8. фебруар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, мања је за 0,27 процентних поена у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 3. априла 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у месецу мају 2018. године