17.07.2018
Дана 17. јула 2018. године је реотворена емисија петогодишњих државних обвезница Републике Србије, први пут емитована 23. јануара 2018. године. Укупан обим тражње износио је 10.334.950.000,00 динара. Реализовано је 405.800 комада државних обвезница, номиналне вредности 4.058.000.000,00динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,80 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 25. јануара 2023. године. Датум доспећа купона (4,50% годишње) је 25. јануар.  Исплата купона вршиће се годишње до датума доспећа.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,15 процентних поена  у односу на стопу приноса остварену на претходној аукцији ове хартије од вредности одржаној 5. јуна 2018. године. 

Примања по основу данас емитованих државних обвезница користиће се за финансирање раније емитованих хартија од вредности и других обавеза по основу јавног дуга које доспевају у месецу јулу 2018. године.