02.10.2018
Распоред аукција откупа државних хартија од вредности Републике Србије пре рока доспећа за четврти квартал 2018. године.


Динарске државне хартије од вредности:

20. новембар 2018. - откуп трогодишњe државне обвезнице емитоване 18.02.2016. године која доспева 22.02.2019. године, купонска стопа 6,00%, ИСИН -  RSMFRSD22551, планирани обим откупа 10.000.000.000,00 РСД

18. децембар 2018. - откуп трогодишњe државне обвезнице емитоване 18.02.2016. године која доспева 22.02.2019. године, купонска стопа 6,00%, ИСИН - RSMFRSD22551, планирани обим откупа 10.000.000.000,00 РСД