28.06.2019
Дана 26. јуна 2019. године, Република Србија  успешно је емитовала прву државну обвезницу деноминовану у еврима на међународном тржишту капитала у укупном износу од 1,0 милијарде евра, која доспева 2029. године и која је листирана на Лондонској берзи.

Успешна фискална консолидација и свеобухватне реформе спроведене последњих година, заједно са повољним условима на међународном финансијском тржишту капитала, резултирале су емисијом по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) и приносу од 1,619%, при чему је тражња достигла рекордних 6,4 милијарди евра.

Делегација Министарства финансија и Народне банке Србије, предвођена Министром финансија Синишом Малим, одржала је низ састанака са инвеститорима у Бостону, Њујорку, Франкфурту и Лондону. Након успешно завршених састанака, 19. јуна 2019. године,  приступило се прикупљању понуда. Остварена је тражња од преко 6,4 милијарди евра од стране респектибилних светских фондова, осигуравајућих кућа и банака уз веома добру географску дисперзију. Иако су на продаји понуђене обвезнице у износу од једну милијарду евра, интерес инвеститора на почетку трговања износио је 4,5 милијарди евра. Након отварања тржишта Америке, укупна тражња за обвезницама је порасла на 6,4 милијарде евра, тј. тражња је била 6 пута већа од понуде. 

У трговању српским еурообвезницама учествовало je преко 320 инвеститора  и финансијских институција из целог света што показује велико поверење инвеститора у реформe којe спроводи Влада Републике Србије у области економиje и jавних финансија.

Обим продаје eурообвезница износио је 1,0 милијарду евра, са каматном стопом од 1,500 % и роком доспећа од 10 година. Принос који су остварили инвеститори на дан трговања износио је 1,619% а остварена је цена од  98,909%.

Средствима оствареним новом емисијом, Република Србија је 27.06.2019. године  превремено откупила раније емитоване доларске еурообвезнице на међународном финансијском тржишту, у укупном износу од 1,1 милијарду долара, и то еурообвезницу са доспећем 2020. године у износу од 700 милиона доларам по цени од 101,75% и еурообвезницу са доспећем 2021. године, у износу од 400 милиона долара, по цени од 109,75%.

Oбим достављених понуда за превремени откуп обвезница износио је 1,13 милијарди долара за еурообвезницу која доспева 25. фебруара 2020. године, односно 919 милиона долара за еурообвезницу која доспева 28. септембра 2021. године. 

Емитовање ове обвезнице, по историјски ниској стопи од 1,5% годишње, неће утицати на повећање јавног дуга јер се целокупан износ емисије користи за отплату обвезница деноминованих у доларима које су емитоване у периоду 2011 и 2013. године чије су купонске стопе износиле 4,875% (еурообвезница 2020) и 7,250% (еурообвезница 2021) при чему је остварена значајна уштеда на отплати камата. 

Превременом отплатом доларских еурообвезница средствима нове емисије, јавни дуг остаје на истом нивоу, смањено је учешће доларског дуга у укупном јавном дугу за 4,1 процентна поена, са 26,1% колико је износило пре превременог откупа обвезница на 22% што је уједно довело и до смањења валутог ризика дуга. На овај начин испунили смо и задате циљеве дефинисане стратегијом управљања јавним дугом.

Из перспективе финансијског тржишта, ово је историјски тренутак за нашу земљу. Успех на међународном финансијском тржишту потврђује историјски најнижа каматна стопа на државне хартије од вредности које је Република Србија икада издала.