06.09.2019
Рејтинг агенција Moody’s поправила је изглед за повећање кредитног рејтинга Републике Србије са стабилног на позитивни. Истовремено, Moody ’s је потврдила оцену кредитног рејтинга на нивоу од Ba3. 

Одлука о унапређењу изгледа за повећање кредитног рејтинга Србије донета је на основу 
значајног смањења учешћа јавног дуга у БДП-у протеклом периоду као и снажног привредног раста. 

Како се наводи у саоштењу агенције, највећи утицај на унапређење изгледа имали су: 

- Пад јавног дуга. Учешће јавног дуга у БДП-у Србије је сада на нивоу земаља са Ba кредитним рејтингом. Фискални резултати Републике Србије остварени су бржим темпом него што су очекивали Moody’s и међународне финансијске институције:  учешће дуга опште државе у БДП-у бележи пад са 68,8% на крају 2016. године на  54,5% на крају 2018. године.
Како је наведено у извештају агенције Moody’s, позитивни тренд кретања девизног курса, постигнута фискална консолидација, уз примарни буџетски суфицит, са просечним учешћем од 2,7% у БДП-у од 2016 до 2018. године, рестриктивнијој потрошњи са једне стране и повећаним приходима са друге стране, дају за основ да ће се наставити са остваривањем позитивних фискалних резултата.

- Јак економски раст Републике Србије треба да подржи позитивне фискалне трендове у будућности, и настави тренд смањења јавног дуга.
Како агенција наводи, наставак снажног економског раста на средњи рок, са просечним растом БДП-а од око 3,4% у наредним годинама, подржаће напоре Владе Републике Србије да оствари  планиране фискалне резултате и доведе до даљег смањења задужености, док ће све већа инвестициона улагања, као и бољи услови на тржишту рада, помоћи Републици Србији да се носи  са изазовима из спољњег окружења.

Moody's је истакла и остварени напредак у реструктурирању државних предузећа, који доприноси смањењу фискалних ризика и паду учешћа државне помоћи као и недавно успешно спроведене приватизације. 
Moody’s очекује да ће у наредном периоду примарни буџетски суфицит и снажан номинални раст БДП-а подржати смањење јавног дуга како би до краја 2020. године укупно учешће јавног дуга Србије било смањено за око 21 процентних поена, у периоду од 5 година, што би уједно био најбрже остварени пад јавног дуга једне земље са Ba кредитним рејтингом.

Приватне инвестиције биће подржане јачањем банкарског система уз наставак позитивног раста кредита правним лицима, као и побољшањем квалитета активе банака захваљујући значајном паду ненаплативих кредита.
У извештају се такође наводи да се очекује повећање капиталних улагања, која су достигла учешће од 3,9% БДП-а у 2018. години, што је највећи ниво од 2007. године, уз помоћ јавних инвестиција и реализације планиране потрошње. Улагање у путну инфраструктуру у Републици Србији, уз подршку Европске уније и средстава других финансијских институција допринеће даљем економском расту.

Могућност за додатни привредни раст Републике Србије Moody’s види и у значајном приливу страних директних инвестиција, које су у 2018. години достигле ниво од 7,5% БДП-а. Агенција такође очекује да ће релативно велики и диверсификовани производни сектори у Републици Србији и даље привлачити стране директне инвестиције, које ће помоћи јачању извозног потенцијала Републике Србије и отварању нових радних места. Изгледи за страна директна улагања су побољшани ширењем базе инвеститора и ван ЕУ, које су чиниле већи део СДИ.

Институцијални оквир Републике Србије има корист од напретка у процесу придруживања Европској унији и Moody’s очекује да ће Република Србија и даље бити веома посвећена истом и у наредном периоду.