27.09.2019
Рејтинг агенција Fitch повећала је кредитни рејтинг Републике Србије на BB+ са BB са стабилним изгледом за даље побољшање.
Унапређење кредитног рејтинга још једна је потврда економског напретка и резултата које остварује Република Србија.

Према оцени агенције, одлука о повећању  кредитног рејтинга Србије, донета је на основу стабилне економске политике, усмерене ка даљем јачању макроекономских показатеља и смањењу јавног дуга.

Агенција истиче фисклану дисциплину Владе Републике Србије и посвећеност фискалној консолидацији која је донела континуирани суфицит буџета опште државе у просеку од 0,9% БДП-а у 2017 и 2018. години у односу на дефицит од 6,2% БДП-а колико је износио у 2014. години. Fitch очекује да ће фискална стабилност бити очувана и у наредном периоду - како по основу чврсте контроле текућих расхода, тако и по основу раста економске активности и снажног раста пореских прихода.

Како се наводи у саоштењу агенције у протеклом периоду остварено је значајно смањење учешћа јавног дуга у БДП-у као и снажанпривредни раст. Учешће дуга опште државе у БДП-у бележи пад за 16,7 процентних поена, са 71,2% на крају 2015. године на 54,5% на крају 2018. године.
Агенција Fitch предвиђа наставак снажног економског раста, који ће подржати напоре Владе Републике Србије да оствари планиране фискалне резултате и доведе до даљег смањења задужености, са пројектованим учешћем општег дуга државе у БДП-у од 37,4% до 2028. године.

У саопштењу се констатује да је побољшана валутна структура јавног дуга, превасходно услед смањења учешћа доларског дуга на које је у великој мери утицала трансакција превременог откупа доларских обвезница у јуну месецу ове године. Средствима која су остварена новом емисијом еврообвезница на међународном финансијском тржишту превремено су откупљене раније емитове доларске еурообвезнице, у укупном износу од 1,1 милијарду долара и остварени повољни услови на међународном финансијском тржишту капитала, по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) са роком доспећа од 10 година.

Рејтинг агенција позитивно оцењује ниску и стабилну инфлацију која је у августу износила 1,3% уз истовремену стабилност девизног курса, што је омогућило Народној банци Србије да додатно смањи референтну каматну стопу на ниво од 2,5%. Девизне резерве Народне банке Србије наставиле су раст и на крају августа 2019. године износиле су 13,1 млрд. евра.

Јачање банкарског сектора, посебно у погледу квалитета активе, подржало је снажнији раст кредитне активности. Удео НПЛ смањен јена 5,0% на крају јула у односу на 21,6% колико је износио на крају 2015. године.

У извештају се позитивно оцењује раст инвестиционих улагања, побољшање услова на тржишту рада, јачање банкарског система,уз наставак раста одобрених кредита правним лицима.

Посебно се истиче и посвећеност Владе Републике Србије очувању континуитета актуелне економске политике, што агенција наводи и као кључни фактор за повећање кредитног рејтинга у наредном периоду.