15.10.2019
РАСПОРЕД АУКЦИЈА ОТКУПА ДРЖАВНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДЕНОМИНОВАНИХ У РСД ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ :

29.10.2019 - откуп трогодишњe државне обвезнице емитоване 03.04.2017. године која доспева 05.04.2020. године, купонска стопа 4,50%, RSMFRSD38581, планирани обим откупа: 8.000.000.000,00 динара.