13.12.2019
Унапређење кредитног рејтинга још једна је потврда економског напретка и резултата које остварује Република Србија.

Према оцени агенције, одлука о повећању кредитног рејтинга Србије, донета је на основу стабилне економске политике, усмерене ка даљем јачању макроекономских показатеља и смањењу јавног дуга. Пројектован је раст БДП-а Републике Србије за 2019. и 2020. годину у износу од 3,6% и 4%, респективно.

Агенција истиче фисклану дисциплину Владе Републике Србије и посвећеност фискалној консолидацији, која је допринела континуираном примарном фискалном суфициту државе у просеку од 3,2% БДП-а у 2017 и 2018. години. Тренд је настављен и у 2019. години, и за првих десет месеци остварен је фискални суфицит од преко 1% БДП-а. Агенција S&P очекује да ће фискална стабилност бити очувана и у наредном периоду - како по основу чврсте контроле текућих расхода, тако и по основу раста економске активности и снажног раста пореских прихода.

Макроекономска стабилизација и поправљање пословног амбијента допринели су високом приливу страних директних инвестиција (СДИ). Агенција наводи да би даљи раст СДИ подржао раст извоза и БДП-а, што би био кључни фактор за повећање кредитног рејтинга у наредној години. Од 2015. године Република Србија остварује пуну покривеност текућег дефицита СДИ, што указује на дугорочну одрживост њене екстерне позиције. У средњем року, очекујe се да ће текући дефицит износити око 5% БДП-а и да ће приливи СДИ остати више него довољни за његову покривеност.

Побољшани фискални резултат, пад каматних стопа и апресијација валуте омогућили су Влади Републике Србије да јавни дуг стави на чврсту силазну путању. Како наводи агенција, у протеклом периоду остварено је значајно смањење учешћа јавног дуга у БДП-у, и да ће тај тренд бити настављен и у наредном периоду.

У саопштењу се констатује да је побољшана валутна структура јавног дуга, као и је остварен продужетак рочности јавног дуга. Побољшана валутна структура дуга остварена је превасходно смањењем учешћа доларског дуга, на који је у великој мери утицала трансакција превременог откупа доларских обвезница у јуну и новембру месецу ове године. Средствима која су остварена новом емисијом еврообвезница на међународном финансијском тржишту превремено су откупљене раније емитове доларске еурообвезнице, у укупном износу од око 1,7 милијарду долара и остварени повољни услови на међународном финансијском тржишту капитала, по најнижој каматној стопи од 1,5% (купонска стопа) са роком доспећа од 10 година. Учешће динарског дуга у укупном јавном дугу Републике Србије на крају октобра ове године повећано је на око 28%, док је учешће доларског дуга у укупном јавном дугу смањено на 19,7% на крају новембра ове године.

Рејтинг агенција позитивно оцењује ниску и стабилну инфлацију која је у октобру износила 1,0% уз истовремену стабилност девизног курса. Девизне резерве Народне банке Србије наставиле су раст и на крају октобра 2019. године износиле су 13,5 млрд. евра.

Јачање банкарског сектора, посебно у погледу квалитета активе, подржало је снажнији раст кредитне активности. Удео НПЛ смањен је на 4,7% на крају септембра у односу на око 23% колико је износио у 2015. години.

У извештају се позитивно оцењује раст инвестиционих улагања, побољшање услова на тржишту рада, раст извоза, као и јачање банкарског система.