29.01.2020
Дана 29. јануара 2020. године Република Србија је по први пут емитовала двадесетогодишњу државну обвезницу са купонском стопом од 3,50% и успешно реализовала целокупну емисију. Укупан обим емисије износио је 150 милиона евра, са планом продаје у износу од 100 милиона евра. 

Двадесетогодишњом државном обвезницом, продужена је рочност државних хартија од вредности деноминованих у еврима, које су се до сада емитовале са максималном рочношћу од петнаест година.

Укупан обим тражње износио је 191.457.000,00 евра, двоструко више од планираног обима продаје, што додатно потврђује атрактивност државних обвезница и поверење инвеститора у српску економију. Реализовано је 150.000 комада државних обвезница, укупне номиналне вредности 150.000.000,00 евра. Распон понуђених стопа приноса кретао се у интервалу од 2,00% до 3,50% на годишњем нивоу.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,00 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 31. јануара 2040. године. Исплата купона у износу од 3,50% вршиће се годишње сваког 31. јануара до датума доспећа.