27.02.2020
Дана  26.02.2020. године Република Србија је у процесу извршења пресуде Европског суда за људска права у предмету Алишић, емитовала државне обвезнице којима су регулисане обавезе Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, a у складу са Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ (Службени гласник РС, бр. 108/2016, 113/2017 и 52/2019).
 
Укупан  утврђен износ за исплату на дан 26.02.2020. године износи ЕУР 87.123.900,80  који ће бити исплаћен у осам једнаких полугодишњих рата, почев од 28.02.2020. године, када доспева прва рата закључно са 31.08.2023. године (осма рата):

1) амортизационе обвезнице серије SDS1 2020, са датумом доспећа 28. фебруар 2020. године
2) амортизационе обвезнице серије SDS2 2020, са датумом доспећа 31. август 2020. годинe
3) амортизационе обвезнице серије SDS3 2021, са датумом доспећа 28. фебруар 2021. године
4) амортизационе обвезнице серије SDS4 2021, са датумом доспећа 31. август 2021. године
5) амортизационе обвезнице серије SDS5 2022, са датумом доспећа 28. фебруар 2022. године
6) амортизационе обвезнице серије SDS6 2022, са датумом доспећа 31. август 2022. године
7) амортизационе обвезнице серије SDS7 2023, са датумом доспећа 28. фебруар 2023. године
8) амортизационе обвезнице серије SDS8 2023, са датумом доспећа 31. август 2023. годинe


Штедишама којима је уручено Решење о утврђеној пријави потраживања по основу неисплаћене девизне штедње грађана, дана 26.02.2020. године уписане су обвезнице на власнички рачун хартија од вредности код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (штедише које су доставиле рачуне до 25.02.2020. године), по наведеним серијама.

Дана 28.02.2020. године исплаћује се прва рата регистрована на серији SDS1 2020 а средства ће бити уплаћена на отворене наменске рачуне у банкама. 

Штедишама које нису отворили неопходне рачуне, обвезнице су регистроване на привременом рачуну. Након овере правноснажности Решења потребно је отворити власничке рачуне  и обавестити банку да истовремено изврши пренос недоспелих обвезница са привременог рачуна на власничи рачун.

Информације о броју додељених обвезница као и начину обрачуна обвезница можете добити од Управе за јавни дуг или преузети са следећег линка:

Начин обрачуна и додељивање обвезница

Након исплате прве серије обвезница SDS1 2020, преостале серије обвезница од SDS2 2020 до SDS8 2023 ће бити листиране на Београдској берзи.