23.03.2020
Дана 16.03.2020. године, на „Prime“ листинг, тржишни сегмент „Prime Listing-Obveznice“, укључене су дугорочне државне хартије од вредности, амортизационе обвезнице, емитоване у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/2016, 113/2017 и 52/2019).

Трговање укљученим државним обвезницама, сваке појединачне серије, организује се методом континуираног трговања, почев од берзанског састанка организованог на дан 23. март 2020. године, са карактеристикама  трговања утврђеним правилима пословања и Решењем Београдске берзе.

Серије амортизационих обвезница, листиране на Београдској берзи: 
- амортизационе обвезнице серије SDS2 2020, са датумом доспећа 31. август 2020. годинe,
- амортизационе обвезнице серије SDS3 2021, са датумом доспећа 28. фебруар 2021. године,
- амортизационе обвезнице серије SDS4 2021, са датумом доспећа 31. август 2021. године,
- амортизационе обвезнице серије SDS5 2022, са датумом доспећа 28. фебруар 2022. године,
- амортизационе обвезнице серије SDS6 2022, са датумом доспећа 31. август 2022. године,
- амортизационе обвезнице серије SDS7 2023, са датумом доспећа 28. фебруар 2023. године,
- амортизационе обвезнице серије SDS8 2023, са датумом доспећа 31. август 2023. годинe.

Податке о трговању, ценама и промету, наведених серија можете пратити на интернет страници Београдске берзе: https://www.belex.rs/