21.11.2012
У 2012. години, јавни дуг Републике Србије је порастао са 1.547 милијарди динара (14,78 милијарди евра) на крају 2011. године, на 1.879,7 милијарди динара (16,59 милијарди евра) на крају октобра 2012. године. Највећи део јавног дуга је и даље у страним валутама од којих највећи део чине еври 52,3 одсто, амерички долари 21,1 одсто, динари 18,6 одсто, специјална права вучења 6,0 одсто, и остале валуте 2,0 одсто. Учешће јавног дуга Републике Србије у бруто домаћем производу на крају октобра 2012. године се налази на нивоу од 57,5 одсто.

До октобра 2012. године, Република Србија је отплатила обавезе у износу од 329,9 милијарди динара (3,0 милијарде евра), од чега главнице у износу од 273,6 милијарди динара (2,5 милијарду евра) и камате у износу од 56,3 милијарде динара (0,5 милијарде евра). Процентуално највеће учешће у отплатама главница припада државним хартијама од вредности емитованим на домаћем тржишту у износу од 221,6 милијарди динара (1,9 милијарди евра), док су камате на ове обавезе плаћене у износу од 25,9 милијарду динара (0,2 милијарде евра). Поред државних хартија од вредности велико учешће у сервисирању дуга имају обавезе према Париском клубу у износу од 10,2 милијарде динара (90,3 милиона евра) од чега главница 5,1 милијарду динара (45,1 милион евра), док је износ плаћене камате био 5,1 милијарду динара (45,2 милиона евра). Обавезе према Лондонском клубу плаћене су у укупном износу од 11,4 милијарди динара (101,6 милиона евра), од чега главница износи 6,1 милијарде динара (54,6 милиона евра), а износ плаћене камате 5,3 милијарде динара (47,0 милиона евра). Обавезе по основу купонске исплате еврообвезнице Србија 2021 плаћене су у укупном износу од 6,2 милијарде динара (55,3 милиона евра), док су обавезе према Међународној банци за обнову и развој плаћене у износу од 7,8 милијарди динара (69,3 милиона евра), од чега је главница плаћена у износу од 4,5 милијарде динара (40,4 милиона евра) а камата у износу од 3,3 милијарде динара (28,9 милиона евра).
У циљу благовременог сервисирања свих обавеза по основу јавног дуга Републике Србије, Министарство финансија и привреде - Управа за јавни дуг је путем емисије државних хартија од вредности на домаћем финансијском тржишту остварила укупна примања у износу од 288,3 милијарди динара ( од чега су 80,7 одсто државне хартије од вредности деноминоване у домаћој валути док преосталих 19,3 одсто чине примања по основу евро деноминованих државних хартија од вредности). У складу са Стратегијом управљања јавног дуга, Управа за јавни дуг је успела да повећа ниво учешћа домаће валуте у укупном јавном дугу са 16,2 одсто на крају 2011. године, на 18,6 одсто на крају октобра 2012. године. Укупна примања од почетка године по основу динарских државних хартија од вредности на домаћем финанскијском тржишту износе 232,6 милијарду динара док преосталих 55,7 милијарди динара представљају примања по основу евро деноминованих државних хартија од вредности. Поред тога, Управа за јавни дуг је ове године по први пут емитовала петогодишњу динарску државну обвезницу, као и двогодишњу државну обвезницу са варијабилним купоном ( НБС референтна стопа + фискна маргина).
На дан 27.09.2012. године, Управа за јавни дуг Републике Србије успешно се вратила на међународно финансијско тржиште реотварањем еврообвезнице, емитоване у септембру 2011. године, увећавањем номиналне вредности Еврообвезнице Србије 2021 на 2,0 милијарде америчких долара. Реотварање еврообвезнице окарактерисала је изузетно висока тражња у износу од 4,3 милијарде динара понуђених од стране преко 190 инвеститора из Сједињених Америчких Држава и Велике Британије. Реотварањем, Република Србија је остварила додатно примање од 92,9 милијарди динара са оствареним приносом од 6,625 одсто.
На крају октобра 2012. године, укупна примања Републике Србије по основу емисија државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту износе 381,2 милијарди динара.