22.12.2020
На аукцијама  за продају државних хартија од вредности на домаћем тржишту, Република Србија продала је укупно 284,8 милијарди динара обвезница деноминованих у динарима и 354 милиона евра обвезница деноминованих у еврима; реализација на наведеним аукцијама износи 83% од укупно емитованих обвезница у 2020. години.

По први пут, емитоване су динарске бенчмаркˮ обвезнице са полугодишњом исплатом купона рочности 5,5 и 12,5 година у номиналном износу од 100 милијарди динара по емисији.
С обзиром на успешну реализацију на аукцијама у 2020. години, као и велике заинтересованости страних инвеститора за овим бенчмаркˮ обвезницама, Управа за јавни дуг у 2021. години планира да повећа обим емисије у износу од по 50 милијарди динара, за обе обвезнице. 

Такође, планира се повећање обима емисије раније емитованих десетогодишњих динарских бенчмаркˮ обвезница (ISIN: RSMFRSD55940, Ticker: RSOB18174), првобитно емитованих 06. фебруара 2018. године, са годишњом купонском стопом 5,875%, у износу од 10 милијарди динара, а у складу са изменама Уредбе о општим условима за емисију и продају државних хартија од вредности на примарном тржишту (Службени гласник РС, бр. 100/14, 78/17, 66/18, 78/18 и 140/20), којим је омогућено повећање обима емисије раније емитованих обвезница.
Повећањем обима емисије наведених бенчмаркˮ обвезница, као једаног од основних услова за укључивање обвезница у J.P. Morgan GBI-EM Index, омогућиће се и повећање броја државних обвезница које могу бити предмет укључења. Од јануара 2020. године најликвидније бенчмаркˮ обвезнице налазе се на позитивној листи за укључење у индекс и то две седмогодишње динарске обвезнице: ISIN: RSMFRSD85962, Ticker: RSOB16142, која доспева у  јулу 2023. године и ISIN: RSMFRSD89592, Ticker: RSOB19181, која доспева у јануару 2026. године. Наредна ревизија за укључење планирана је за први квартал 2021. године.
У марту 2021. године планирана је емисија двогодишњих динарских обвезница у укупном номиналном износу од 30 милијарди динара и годишњом купонском стопом од 1,75%.

Такође, у првом кварталу 2021. године, планиране су нове емисије обвезница деноминованих у еврима, рочности 12 и 20 година, номиналне вредности од 100 милиона евра по емисији.

Током 2020. године, Република Србија емитовала је две еврообвезнице на међународном финансијском тржишту. У мају 2020. године Република Србија је емитовала еврообвезницу деноминовану у еврима са роком доспећа од 7 година у укупном износу од 2,0 милијарде евра, по купонској стопи од 3,125% и стопи приноса од 3,375%. 

Почетком децембра, емитована је и еврообвезница деноминована у америчким доларима са роком доспећа од 10 година у укупном износу од 1,2 милијарде америчких долара, по купонској стопи од 2,125% и стопи приноса од 2,350%. Истог дана извршена је и прва хеџинг трансакција,   односно употреба финансијских деривата у сврху заштите од девизног и каматног ризика, у складу са међународним стандардима ISDA (International Swaps and Derivatives Association). Република Србија је заштитила своје обавезе по основу емисије еврообвезница деноминованих у доларима и кроз унакрсни валутни своп заменила обавезе у америчким доларима у евре по купонској стопи од 1,066% и номиналној вредности емисије након конверзије од 1,016 милијарди евра.

Поред великих изазова у години светске пандемије, Република Србија је успела да закључи  успешне трансакције и одржи учешће јавног дуга општег нивоа државе у БДП-у испод 60%. Прелиминарно стање дуга централног нивоа државе на дан 01. децембар 2020. године износи 3.165.025.327.000 динара, односно 57,4% учешће јавног дуга централног нивоа државе у БДП-у.


Распоред аукција државних хартија од вредности Републике Србије линк