19.01.2021
Дана 19. јануара 2021. године реотворена је емисија дванаестогодишњих државних обвезница Републике Србије,  која доспева 20.08.2032. године, први пут емитована 18. фебруара 2020. године. Обим аукције износио је 66.690.880.000 динара са купонском стопом од 4,50%.

Укупан обим тражње износио је 40.882.780.000 динара. Реализовано је 2.759.478 комада државних обвезница, номиналне вредности 27.594.780.000 динара.

Одлуком о измени и допуни одлуке о емисији дугорочних државних хартија од вредности 05 Број: 424-191/2021 (Сл. гласник РС, бр. 3/2021) повећан је обим емисије за додатних 50 милијарди динара, тако да укупан обим емисије износи 150 милијарди динара.

Државне обвезнице су продате по стопи приноса од 3,44 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 20. августа 2032. године. Исплата купона у износу од 4,50% вршиће се полугодишње и то сваког 20. фебруара и 20. августа до датума доспећа.