03.02.2021
У циљу заштите јавног дуга од ризика промене девизног курса и у сврху смањења трошкова камате, а у складу са међународним стандардима ISDA (International Swaps and Derivatives Association), Република Србија успешно је реализовала другу своп трансакцију, којом је обавезе по основу Споразума о репрограму дуга између Републике Србије и Kuwait Investment Authority конвертовала из америчких долара у евре, по значајно нижој каматној стопи.

Обавезе по основу наведеног репрограмираног зајма, уговорене у доларима по каматној стопи од 1,5%, Република Србија ће исплаћивати у еврима по каматној стопи од 0,393%. Тиме се остварује уштеда у износу од око 16,5 милиона евра.

У складу са најбољом међународном праксом активног управљања јавним дугом, Министарство финансија Републике Србије је још једном искористило ситуацију повољног односа курса евра и америчког долара, као и тренутну дивергенцију између каматних стопа у доларима и еврима. 
Овом хеџинг трансакцијом изложеност валутном ризику је смањена и  учешће доларског дуга у укупном портфолију јавног дуга снижено је на 12,3% са 13,1%.