11.02.2021

Република Србија улази у J.P Morgan индекс државних обвезница земаља у развоју (GBI-EM Global Diversified Index) у јуну 2021. године, званично је потврђено од стране једне од најугледних финансијских институција у свету, J.P. Morgan.

У индекс су укључене три динарске бенчмарк обвезнице са доспећем 11. јануара 2026. године (RSMFRSD89592), 6. фебруара 2028. године (RSMFRSD55940) и 20. августа 2032. године (RSMFRSD86176).

J.P. Morgan индекс државних обвезница земаља у развоју укључује државне обвезнице деноминоване у локалној валути којима се редовно тргује, са фиксним купонским стопама и којима страни инвеститори могу лако приступити.

Република Србија је постигла значајан напредак у јачању ликвидности секундарног тржишта државних хартија од вредности што је допринело укључењу српских обвезница у реномирани Ј.P Morgan Indexдржавних обвезница земаља у развоју.

Очекује се да укључењем државних обвезница Републике Србије у Ј.P Morgan Index државних обвезница земаља у развоју, спред премије ризика земље опадне у распону од 15 до 30 базних поена.

Укључивање  у индекс GBI-EM Global Diversified Index планирано је 30. јуна 2021. године.

Учешће српских обвезница у индексу износиће око 0,33% док  очекивана просечна стопа приноса на српске обвезнице око 2,90%, док ће  просечна дурација бити око 6,1 годину.

Поред GBI-EM Global Diversified Index, Република Србија ће ући и у GBI-Aggregate (GBI-AGG).