25.02.2021
Република Србија је дана 24. фебруара 2021. године успешно искористила још увек повољне услове на међународном финансијском тржишту и по први пут емитовала дванаестогодишње државне обвезнице деноминоване у еврима у износу од једне милијарде евра. Овом трансакцијом настављају се успеси Републике Србије на тржишту капитала, где је од почетка године држава имала добар старт са продајом државних обвезница на домаћем тржишу на  аукцијама у јануару и продајом дванаестогодишњих динарских обвезница емитованих прошле године. Осим тога,  динарске обвезнице ће бити укључене у индекс J.P. Morgan GBI-EM index од 30. јуна 2021. године. 

С обзиром на то да се очекује даљи раст стопа приноса на међународном тржишту, Република Србија је била спремна да искористи најповољније услове, како би прикупила неопходна средства за финансирање обавеза које доспевају у овој години.
Током процеса продаје обвезница на међународном тржишту а услед велике тражње, делегације Србије је успела да смањи иницијалну каматну стопу за 35 базних поена и емитује обвезнице по  стопи приноса од 1,920% и купонској стопи од 1,65%, са роком доспећа од 12 година, чиме је додатно продужена крива приноса српских обвезница емитованих на међународном тржишту.
Принос остварен данашњом емисијом је у рангу неких земаља региона које имају и инвестициони  кредитни рејтинг као што је на пример Румунија, што подкрепљује очекивања да се Србија нађе у круг земаља инвестивионог ранга.

Овом успеху допринела је и вест да ће динарске обвезнице бити укључене у реномирани индекс GBI-EM Global Diversified, који представља „benchmark“ индекс за обвезнице емитоване у локалним валутама земаља у развоју, и то за чак три емисије динарских обвезница, оригиналне рочности седам, десет и дванаест и по година а које доспевају 2026, 2028. и 2032. године.

Република Србија је овом трансакцијом наставила да активно управља јавним дугом и у време кризе изазване пандемијом корона вируса. Претходно је, у циљу оптимизације валутне структуре дуга, успешно спровела две хеџинг трансакције. Тиме је значајно смањено учешће доларског дуга у укупном портфолију јавног дуга на 12,4. Настављајући у истом смеру и са истим циљем, Република Србија је нову еврообвезницу емитовала у еврима, чиме је минимизирала изложеност јавног дуга утицају промена курса америчког долара.