19.03.2021
Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch у свом извештају који је објављен 19. марта 2021. године потврдила је оцену кредитног рејтинга Републике Србије на нивоу од BB+ и задржала стабилне изгледе за његово даље повећање.

Добри економски резултати Србије остварени у периоду пре и задржани током пандемије, као и успешно спроведене мере фискалне консолидације, резултирали су постизањем стабилних и одрживих јавних финансија стварајући услове за економски опоравак и дугорочни одрживи макроекономски развој.  Све то омогућило је Влади Републике Србије да у условима глобалне кризе, изазване вирусом COVID-19, правовремено и брзо реагује великим пакетом мера подршке привреди и грађанима и да тако потенцијалне негативне последице кризе сведе на најмању могућу меру.

Заједничким напорима Владe Републике Србије и Народне банке Србије, као и донетим свеобухватним пакетом мера монетарне и фискалне политике који између осталих укључује низ мера за подршку домаћинствима, субвенције за плате, мораторијум на отплату кредита, смањење каматних стопа као и мере за подршку ликвидности у корпоративном сектору, ефекти кризе у Србији су знатно ублажени.

Предузетим структурним реформама створени су услови за раст прилива домаћих и страних директних инвестиција. 

Fitch у свом извештају наглашава да је одржана ниска и стабилна инфлација, релативна стабилностр девизног курса, као и висок ниво девизних резерви које су достигле 13,6 милијарди евра на крају јануара 2021. године.

Такође, Fitch истиче улогу банкарског сектор у смањивању шокова изазваног пандемијом корона вируса.

Наводи се да је, услед потребе да се финансирају мере подршке привреди и грађанима како би се смањио утицај кризе изазване пандемијом COVID-19, у 2020. години дошло до повећања учешћа дуга у БДП-у. Fitch предвиђа да ће учешће дуг опште државе достићи привремено 59,6% БДП-а у 2021. години а да се већ од 2022. године очекује враћање дуга на његову опадајућу путању. 

Имплементација мера из обимног пакета подршке привреди и грађанима, очувала је ниво  запослености у привреди, без повећања стопе незапослености.

Агенција већ током текуће године очекује опоравак економије и процењује да ће бити остварен значајан привредни раст од чак 5,2% у 2021 години  и 4,5% у 2022. години. 

Влада Републике Србије ће и у наредном периоду предузети све неопходне мере како би очувала тешко стечену финансијску стабилност и снажне јавне финансије и обезбедила што већи привредни раст који ће довести до бољег животног стандарда грађана.