05.04.2021
У циљу активног управљања портфолиом јавног дуга и заштите од различитих облика финансијских ризика, као и додатног смањења трошкова задуживања, Република Србија је искористила атрактивне услове на финансијском тржишту, повољни односа курса евра и кинеског јуана, као и тренутну дивергенцију између каматних стопа у еврима и јуанима за реализацију своп трансакције везане за кредит код Export - Import Bank of China за пројекат изградње обилазнице око Београда на аутопуту Е70/Е75, који је 2018. године иницијално уговорен у кинеским јуанима. 

Наведени зајам, на који је плаћана фиксна каматна стопа од 2,50% годишње у кинеским јуанима, конвертован је у евре по фиксној негативној каматној стопи од -0,07%. Како је уговорена негативна каматна стопа, Република Србија неће имати никакве трошкове по основу камата у првих 5 година своп аранжмана, који важи до 2030. године,  већ ће остваривати додатна примања од банака са којима је трансакција закључена. Захваљујући томе, биће остварена уштеда у буџету од око 35,6 милиона евра за време трајања аранжмана. Такође, смањује се изложеност портфолија јавног дуга према кретању оригиналне валуте зајма, кинеском јуану, у наредном периоду. Трансакција је обављена у складу са међународним стандардима ISDA (International Swaps and Derivatives Association). 

Министарство финансија Републике Србије ће и даље континуирано пратити кретања на међународном финансијском тржишту и проактивно деловати како би се минимизирали ризици које носи дуг уговорен у иностраној валути и смањили трошкови камата по основу обавеза које су већ уговорене. Захваљујући активном управљању јавним дугом у претходном периоду просечно пондерисана каматна стопа је снижена са 5,70% колико је износила на крају 2014. године на 2,91% на крају 2020. године.