25.01.2013
У 2012. години, јавни дуг Републике Србије је порастао са 1.547 млрд динара (14,78 млрд евра) на крају 2011. године, на 2.009 млрд динара (17,67 млрд евра) на крају децембра 2012. године. Највећи део јавног дуга је и даље у страним валутама од којих највећи део чине еври 50,9 одсто, амерички долари 22,8 одсто, динари 18,9 одсто, специјална права вучења 5,6 одсто, и остале валуте 1,8 одсто. Учешће јавног дуга Републике Србије у бруто домаћем производу на крају децембра 2012. године се налази на нивоу од 61,5 одсто.
Закључно са 31.12.2012. године, Република Србија је отплатила обавезе у износу од 371,7 млрд динара (3,3 млрд евра), од чега главнице у износу од 308,5 млрд динара (2,7 млрд евра) и камате у износу од 63,2 млрд динара (0,6 млрд евра). Највеће учешће у отплатама главница припада државним хартијама од вредности емитованим на домаћем тржишту у износу од 245,0 млрд динара (2,2 млрд евра), док су камате на ове обавезе плаћене у износу од 29,6 млрд динара (0,3 млрд евра). Поред државних хартија од вредности значајно учешће у сервисирању дуга имају обавезе према Париском клубу у износу од 12,3 млрд динара (108,5 млн евра) од чега главница 7,1 млрд динара (62,8 млн евра), док је износ плаћене камате био 5,2 млрд динара (45,7 млн евра). Обавезе према Лондонском клубу плаћене су у укупном износу од 11,5 млрд динара (101,6 млн евра), од чега главница износи 6,2 млрд динара (54,6 млн евра), а износ плаћене камате 5,3 млрд динара (47,0 млн евра). Обавезе по основу купонске исплате еврообвезнице Србија 2021 плаћене су у укупном износу од 6,2 млрд динара (55,3 млн евра), док су обавезе према Међународној банци за обнову и развој плаћене у износу од 10,9 млрд динара (95,3 млн евра), од чега је главница плаћена у износу од 6,6 млрд динара (57,4 млн евра), а камата у износу од 4,3 млрд динара (37,8 млн евра).
У циљу благовременог сервисирања свих обавеза по основу буџетских издатака Републике Србије, емитоване су државне хартије од вредности на домаћем финансијском тржишту, по основу којих је остварено примање у износу од 364,9 млрд динара (од чега су 82,6 одсто државне хартије од вредности деноминоване у домаћој валути, док преосталих 17,4 одсто чине примања по основу евро деноминованих државних хартија од вредности). У складу са основним циљевима дефинисаним Стратегијом управљања јавног дуга, повећано је учешће домаће валуте у укупном јавном дугу са 16,2 одсто на крају 2011. године, на 18,9 одсто на крају децембра 2012. године. Током 2012. године Република Србија је на међународном финансијском тржишту реотворила еврообвезницу Србија 2021 у износу од 1 млрд долара (88,9 млрд динара) и емитовала еврробвезницу рочности пет година са купоном 5,25% у износу од 750,0 млн америчких долара (66,7 млрд динара).

Током 2012. године укупна примања Републике Србије по основу емисија државних хартија од вредности на домаћем и међународном финансијском тржишту износила су 523,6 млрд динара.