25.01.2013

На дан 31.12.2012 године јавни дуг Републике Србије износио је 2.009 млрд динара (17,67 млрд евра), док је на крају новембра 2012. године износио 1.978 млрд динара односно 17,56 млрд евра. Током децембра, Република Србија се додатно задужила кроз хартије од вредности деноминоване у динарима у износу од 26,4 млрд као и хартије деноминоване у еврима у износу од 3,8 млрд динара. Најзначајније ставке у сервисирању јавног дуга Републике Србије током децембра месеца представљају отплате главнице и камате домаћим пословним банкама у укупном износу од 8,7 млрд динара, отплата главнице и камате на домаће дугорочне хартије од вредности у износу од 7,9 млрд динара, као и обавезе према Међународној банци за обнову и развој у укупном износу од 3,1 млрд динара. На крају децембра 2012. године учешће јавног дуга у бруто домаћем производу било је на нивоу од 61,5%. Кретање јавног дуга Републике Србије у периоду од децембра 2011. године до децембра 2012. године, представљено је у табели.