11.02.2013
На дан 31.01.2013. године јавни дуг Републике Србије износио је 1.958,1 млрд динара (17,55 млрд евра), док је на крају децембра 2012. године износио 2.009,5 млрд динара односно 17,67 млрд евра. Током јануара, Република Србија се додатно задужила кроз хартије од вредности деноминоване у динарима у износу од 25,6 млрд као и хартије деноминоване у еврима у износу од 11,3 млрд динара. Најзначајније ставке у сервисирању јавног дуга Републике Србије током јануара месеца представљају отплате главнице и камате на домаће дугорочне хартије од вредности у износу од 38,4 млрд динара, као и обавезе по основу отплате главнице и камате на домаће краткорочне државне хартије од вредности у износу од 10,4 млрд динара. На крају јануара 2012. године учешће јавног дуга у бруто домаћем производу било је на нивоу од 59,9%. Кретање јавног дуга Републике Србије у периоду од децембра 2011. године до јануара 2013. године, представљено је у табели.