Обвезнице за реституцију емитоване у складу са решењима о обештећењу Агенције за реституцију која су постала правоснажна од 01.07.2022. до 30.06.2023. године

16-01-2024

Дана 15. јануара 2024. године Република Србија је емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења за одузету имовину, који ће бити исплаћен кроз државне обвезнице емитоване 15. јануара 2024. године, утврђен је на основу Решења о обештећењу Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2022. до 30. јуна 2023. године и износи 48.047.597,53 евра, а биће исплаћен емитованим обвезницама рочности пет, десет и дванаест година. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се у серијама од 15. јануара 2025. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05C2025 до RES05C2029), датум доспећа 15. јануар 2029. године;


- десетогодишњe обвезнице (серије од RES10C2025 до RES10C2034), датум доспећа 15. јануар 2034. године;


- дванаестогодишњe обвезнице (серије од RES12C2025 до RES12C2036), датум доспећа 15. јануар 2036. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења по решењима Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2022. до 30. јуна 2023. године и који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана, који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ (инвестиционог друштва или кредитне институције - банке, која има дозволу Комисије за хартије од вредности).


Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (кредитне институције - банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2024. године исплатити аконтацију у новцу корисницима реституције, на основу Решења о обештећењу која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2022. до 30. јуна 2023. године, у износу 10% од утврђеног износа обештећења, а не више од 10.000,00 евра по свим основама бившег власника у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије.

Обвезнице за реституцију емитоване у складу са решењима о обештећењу Агенције за реституцију која су постала правоснажна од 01.07.2021. до 30.06.2022. године

16-01-2023

Дана 13. јануара 2023. године Република Србија је емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења за одузету имовину, који ће бити исплаћен кроз државне обвезнице емитоване 13. јануара 2023. године, утврђен је на основу Решења о обештећењу Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године и износи 40.144.301,86 евра, а биће исплаћен емитованим обвезница рочности пет, десет и дванаест годинa. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се у серијама од 13. јануара 2024. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05B2024 до RES05B2028), датум доспећа 13. јануар 2028. године;


- десетогодишњe обвезнице (серије од RES10B2024 до RES10B2033), датум доспећа 13. јануар 2033. године;


- дванаестогодишњe обвезнице (серије од RES12B2024 до RES12B2035), датум доспећа 13. јануар 2035. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења по решењима Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године и који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2023. године исплатити аконтацију у новцу корисницима реституције, на основу Решења о обештећењу која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године, у износу 10% од утврђеног износа обештећења, а не више од 10.000,00 евра по свим основама бившег власника у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије.


Обвезнице за реституцију емитоване у складу са решењима о обештећењу Агенције за реституцију која су постала правоснажна до 30.06.2021. године

15-01-2022

Дана 14. јануара 2022. године Република Србија је први пут емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења одузете имовине за емисије обвезница које се емитују у 2022. години утврђен је на основу Решења о обештећењу, које је донела Агенција за реституцију, а постала су правноснажна у периоду од 1. јула 2020. до 30. јуна 2021. године и износи ЕУР 69.452.452,20 а биће исплаћен емитовањем обвезница рочности пет, десет и дванаест године. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се од 14. јануара 2023. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05A2023 до RES05A2027), датум доспећа 14. јануар 2027. године;


- десетогодишњих обвезнице (серије од RES10A2023 до RES10A2032), датум доспећа 14. јануар 2032. године;


- дванаестогодишњих обвезнице (серије од RES12A2023 до RES12A2034), датум доспећа 14. јануар 2034. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења, по решењима Агенције за реституцију која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, а који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.

Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2022. године исплатити бившим власницима аконтацију у новцу, на основу решења о обештећењу која су постала правноснажна до 30. јуна 2021. године, у износу од 10% од утврђеног износа обештећења по свим основама бившег власника. 

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs