Стара девизна штедња

01-09-2023

ОБАВЕШТЕЊЕ


Осма рата амортизационих обвезница (SDS8 2023) је исплаћена 31. августа 2023 године.


Дана 26. фебруара 2020. године Република Србија је емитовала државне обвезнице којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/2016, 113/2017, 52/2019 и 144/2020).

Укупан утврђен износ за исплату на дан 26.02.2020. године износи ЕУР 87.123.900,80 који ће бити исплаћен у осам једнаких полугодишњих рата, почев од 28.02.2020. године, када доспева прва рата закључно са 31.08.2023. године (осма рата), и то амортизационе обвезнице:

1) серије SDS1 2020, са датумом доспећа 28. фебруар 2020. године

2) серије SDS2 2020, са датумом доспећа 31. август 2020. годинe

3) серије SDS3 2021, са датумом доспећа 28. фебруар 2021. године

4) серије SDS4 2021, са датумом доспећа 31. август 2021. године

5) серије SDS5 2022, са датумом доспећа 28. фебруар 2022. године

6) серије SDS6 2022, са датумом доспећа 31. август 2022. године

7) серије SDS7 2023, са датумом доспећа 28. фебруар 2023. године

8) серије SDS8 2023, са датумом доспећа 31. август 2023. годинe


Информације о броју додељених обвезница као и начину обрачуна обвезница можете добити од Управе за јавни дуг или преузети са следећег линка: Начин обрачуна и додељивање обвезница

Након исплате прве серије обвезница SDS1 2020, преостале серије обвезница од SDS2 2020 до SDS8 2023 ће бити листиране на Београдској берзи.

Обавештење штедишама којима су достављена решења о утврђивању права, а ради ефикаснијег остваривања права на исплату девизне штедње

У циљу измирења обавеза Републике Србије по решењу којим је утврђено право на исплату, односно издавања обвезница и исплате заосталих рата, потребно је да након истека рока од 30 дана од дана пријема решења (када ће решење постати правноснажно), штедиша дође у Управу за јавни дуг, Београд, Поп Лукина 7-9, улаз 2, са својим примерком Решења о утврђивању права на исплату девизне штедње.

У Управи за јавни дуг ће на тај примерак решења бити стављена клаузула правноснажности. Са правоснажним решењем, поништеном штедном књижицом уколико је штедиша поседовао штедну књижицу као и другим личним исправама које је неопходно да има са собом (лична карта, пасош), штедиша ће бити упућен да отвори следеће рачуне у пословној банци у Републици Србији:

- наменски девизни рачун у еврима за трговање хартијама од вредности, а за потребе исплате обвезница које доспевају у ратама почев од 28.02.2020. године и закључно са 31. августом 2023. године,

- власнички рачун хартија од вредности на који ће се евидентирати и уписати обвезнице као што је наведено у решењу.


Молимо штедише да по истеку наведеног рока од 30 дана, посете Управу за јавни дуг, отворе наведене рачуне у Републици Србији и податке о истим доставе Управи, а за потребе исплате заосталих рата обвезница као и будућих рата у роковима доспећа. Уколико у наведном року штедише нису у могућности да отворе рачуне, заостале рате доспелих обвезница биће им накнадно исплаћене, а најкасније у року од 60 дана од дана пријема обавештења о отвореним рачунима у банци.


У случају да ове послове штедиша не може обавити лично доласком у Београд, може овластити друго лице, које мора донети оверено пуномоћје са његове стране за све наведене активности, као и за отварање поменутих рачуна у банци. Напомињемо да је за отварање рачуна у банци потребно понети важећа лична документа власника и овлашћених лица.

За све неопходне информације, можете нас контактирати на бројеве телефона +381 11 2927 653, +381 11 2927 654, +381 11 2927 656, или путем е-маил адресе obveznicesds@javnidug.gov.rs.

Због пандемије корона вируса и нових процедура преласка границе, клаузулу правноснажности на донето решење о утврђивању права штедише могу обезбедити путем поште. Потребно је послати захтев електронском поштом на е-маил адресу obveznicesds@javnidug.gov.rs или позвати на напред наведене телефоне Управе за јавни дуг, и доставити број решења и тачну адресу за пријем поште, како би доставили оверени дупликат решења о утврђивању права по основу неисплаћене девизне штедње грађана са клаузулом правноснажности.

По правноснажности решења, штедиша треба да отвори наменске рачуне у банци (власнички и новчани) и обавести банку да истовремено изврши пренос недоспелих обвезница са привременог рачуна на власнички рачун.

Препорука је да након уручења правноснажног решења, а када се створе услови за то, штедише могу у најближој банци у Републици Србији да отворе неопходне рачуне и исте доставе путем поште, маила или факса.

Штедишама којима је признато право дана 28. фебруара и 31. августа 2020. године,извршена је исплата прве и друге друге рате обвезница серије SDS1 2020 и SDS2 2020, а средства по основу истих су уплаћена на наменске рачуне хартија од вредности, отворене у банкама у складу са достављеним инструкцијама од стране власника обвезница.

За штедише који нису отворили неопходне рачуне у банци, обвезнице су регистроване на њиховом привременом рачуну у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а средства по основу доспелих рата ће се исплатити по пријему инструкција тј. броја отвореног наменског рачуна.

Исплата по доспелим серијама ће се вршити по отварању рачуна у најкраћем могућем року и пре истека рока од 60 дана како је то прописано.Крајем децембра 2016. године Република Србија је у процесу извршења пресуде Европског суда за људска права у предмету Алишић, донела Закон о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ („Службени гласник РС”, бр. 108/16, 113/17, 52/19 и 144/20, у даљем тексту: Закон), чији текст можете преузети овде. Линк.


Ради спровођења Закона донета је Уредба о поступку за утврђивање права на исплату девизне штедње грађана („Службени гласник РСˮ, бр, 8/17, 9/18, 61/19 и 8/20), којом је уређен начин пријављивања потраживања и чији текст можете преузети овде. Линк.Дана 23. фебруара 2017. године Министарство финансија – Управа за јавни дуг је све држављане бивших република СФРЈ, који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код банака са седиштем на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ, као и држављане Републике Србије, који су до 27. априла 1992. године девизну штедњу положили код филијала банака са седиштем на територији Републике Србије, а које су се налазиле на територијама бивших република СФРЈ, позвала да пријаве своја потраживања, у року од годину дана од дана објављивања јавног позива.


Јавни позив за пријаву потраживања по основу девизне штедње је објављен истог дана, 23. фебруара 2017. године, у Републици Србији у дневним листовима „Политика“ и „Новости“, у Републици Хрватској у листовима „Јутарњи лист“ и „Вечерњи лист“, у Републици Словенији у листовима „Финанце“ и „Дело“, у Црној Гори у листовима „Дан“ и „Нова Побједа“, у Федерацији Босна и Херцеговина у листовима „Аваз“ и „Независне новине“, у Републици Српској у листу „Глас Републике Српске“ и у Републици Македонији у листовима „Дневник“ и „Вечер“. Такође, јавни позив је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 13/17 од 24. фебруара 2017. године, као и на званичним интернет презентацијама Министарства финансија, Управе за јавни дуг, Агенције за осигурање депозита и Народне банке Србије.


Сходно одредби члана 11. Закона, прописани рок за пријаву потраживања био је годину дана од дана објављивања позива у дневним листовима који се дистрибурирају на свакој од територија бивших република СФРЈ. Касније, крајем 2017. године, са жељом да се свим штедишама омогући подношење уредних пријава потраживања са свом прописаном документацијом, изменом Закона рок за пријаву продужен је за још годину дана, односно до 23. фебруара 2019. године, када је истекао рок за пријаву потраживања. Прописани рок за подношење пријава је преклузиван, односно његовим протеком губи се право на потраживање по основу неисплаћене девизне штедње.


Сагласно наведеном, грађани који до 23. фебруара 2019. године нису поднели пријаве потраживања не могу остваривати права на исплату поменуте штедње.

С обзиром да је рок за пријаву потраживања истекао 23. фебруара 2019. године, моле се све девизне штедише, које су у року извршили пријаву потраживања, да у даљем поступку прикупљања недостајуће документације, у складу са Законом и Уредбом где је прописана потребна документација или на позив Управе да доставе недостајућу документацију, документацију коју прикупе првенствено доставе препорученом пошиљком са позивом на свој број предмета, са назнаком допуна документације по основу девизне штедње, на адресу Управе за јавни дуг, Поп Лукина бр. 7-9, поштански преградак 570, 11000 Београд 6.

Штедише се за све информације у вези допуне документације и евентуалних долазака у Управу, ул. Поп Лукина 7-9, улаз 2, могу обратити на телефоне 381 11 2927 653 или 381 11 2927 654, као и путем електронске поште преко е-маил адресе staradevizna@komisijasds.gov.rs.

Надлежни органи/финансијске институције бивших република СФРЈ за издавање потврда девизним штедишама су:

Република Црна Гора – ,,Црногорска комерцијална банка՚՚ а.д. Подгорица;

Република Македонија – ,,Централни депозитар хартија од вредности՚՚ а.д. Скопље;

Република Словенија – Министарство финансија Републике Словеније;

Република Хрватска - ,,Загребачка банка՚՚ д.д. Загреб, Трг бана Јелачића 10, ,,Привредна банка Загреб՚՚ д.д. Загреб, Радничка цеста 10 и ,,Хрватска господарска банка՚՚ д.д., у стечају, Загреб, односно, Стечајна маса иза ,,Хрватске господарске банке՚՚ д.д., у стечају, Загреб, Тина Уљевића 13.

Информацију о надлежним финансијским институцијама у Републици Хрватској можете преузети овде.

/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs