Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

16-01-2023

Дана 13. јануара 2023. године Република Србија је емитовала државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину, којима су регулисане обавезе Републике Србије у складу са Законом о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14, 88/15 - одлука УС, 95/18 и 153/20).


Укупан износ обештећења за одузету имовину, који ће бити исплаћен кроз државне обвезнице емитоване 13. јануара 2023. године, утврђен је на основу Решења о обештећењу Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године и износи 40.144.301,86 евра, а биће исплаћен емитованим обвезница рочности пет, десет и дванаест годинa. Рочност обвезница дефинисана је чланом 35. Закона.


Обештећење по основу емитованих обвезница исплаћиваће се у серијама од 13. јануара 2024. године једном годишње, све до доспећа обвезнице зависно од њене рочности:


- петогодишње обвезнице (серије од RES05B2024 до RES05B2028), датум доспећа 13. јануар 2028. године;

- десетогодишњe обвезнице (серије од RES10B2024 до RES10B2033), датум доспећа 13. јануар 2033. године;

- дванаестогодишњe обвезнице (серије од RES12B2024 до RES12B2035), датум доспећа 13. јануар 2035. године.


Уколико датум доспећа серије или датум доспећа обвезнице падне у нерадан дан, исплата ће се обавити првог наредног радног дана.


Корисницима обештећења по решењима Агенције за реституцију, која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године и који су доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на власнички рачун код Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: ЦРХоВ), тако да стање и распоред обвезница по серијама одговарајуће емисије, могу да добију преко члана (овлашћене банке или инвестиционог друштва), који је отворио наведени рачун код ЦРХоВ.


Корисницима обештећења, који нису доставили документацију о отвореним рачунима, обвезнице су уписане на привремени рачун код ЦРХоВ, па је неопходно да у што краћем року отворе одговарајуће рачуне преко члана ЦРХоВ (овлашћене банке или инвестиционог друштва), преузму и попуне Образац са сајта Агенције за реституцију http://www.restitucija.gov.rs/ и доставе тражене податке, како би били исплаћени.


Такође, Министарство финансија Републике Србије ће 31. марта 2023. године исплатити аконтацију у новцу корисницима реституције, на основу Решења о обештећењу која су постала правноснажна у периоду од 1. јула 2021. до 30. јуна 2022. године, у износу 10% од утврђеног износа обештећења, а не више од 10.000,00 евра по свим основама бившег власника у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије.


/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs