Закон о јавном дугу

11-12-2020

Законом о јавном дугу уређују се услови, начин и поступак задуживања Републике Србије, јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе , Републичког завода за здравствено осигурање, републичких фондова за пензијско и инвалидско осигурање и Националне службе за запошљавање , као и јавних предузећа и других правних лица, чији је оснивач Република , давање гаранција Републике Србије, начин и поступак управљања јавним дугом и вођење евиденције о јавном дугу.


Закон о јавном дугу

Закон о буџетском систему

12-12-2022

Законом о буџетском систему уређује се: планирање, припрема, доношење и извршење буџета Републике Србије; планирање, припрема, доношење и извршење буџета аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе; припрема и доношење финансијских планова Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурањe, Републичког завода за здравствено осигурање и Националне службе за запошљавање ;буџетско рачуноводство и извештавање, финансијско управљање, контрола и ревизија корисника јавних средстава и буџета Републике Србије, буџета локалне власти и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.


Закон о буџетском систему

Закон о буџету Републике Србије

27-10-2023
Овим законом уређују се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2022. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Закон о закључивању и извршавању међународних уговора

08-04-2013

Законом о закључивању и извршавању међународних уговора се уређује поступак преговарања у циљу закључивања међународних уговора, само закључивање и извршење уговора, као и друге надлежности правно регулисане.


Закон о закључивању и извршавању међународних уговора


Закон о тржишту капитала

28-12-2021
/
Pon Uto Sre Čet Pet Sub Ned
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs
Министарство финансија Републикe Србијe - Управа за јавни дуг
Адреса: Балканска 53, Београд, Србија
Тел : + 381 11 7652 742 ; Факс : +381 11 2629 055
uprava@javnidug.gov.rs